Privacy Policy

Privacy Policy

Website Privacy Notice
(“Privacy Notice”)

 

As Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi (“Propline” or “Company”), we use certain technologies such as cookies, pixels, gifs (collectively “cookies”) to improve your experience during your visits to our online channels. The use of these technologies is carried out in accordance with the legislation we are subject to, especially the Personal Data Protection Law no. 6698 (“PDPL”).

The purpose of this Privacy Notice is to provide information regarding the processing of personal data obtained through the Propline website (“Website”) during the visits of the Website users and visitors (“Data Subject”) and during the use of cookies. 

In this privacy notice, we would like to explain purposes for which we use your personal data collected through cookies and the communication tab in our website if you contact Propline via our Website, and how you can control the cookies we use. 

As Propline, we can stop using the cookies on our website, change their types or functions, or add new cookies to our site. Therefore, we reserve the right to change the provisions in the Privacy Notice at any time. You can access up-to-date information on this subject via the Propline Cookie Policy.  

 

1. Collection Method of Your Personal Data and Legal Basis

Your personal data is collected electronically and automatically, during your visit to our website, with your consent, for Company’s legitimate interests, for the purpose of fulfilling the legal obligations of the data controller and for the purpose of electronic commercial communication; by e-mail you send to us via the e-mail address on the Website, or during audio/video calls with our call centers/sales representatives, and by means of cookies, which are technical communication files due to your visit to the Website.

 

2. Your Processed Personal Data and the Purposes of Processing 

Your identity and contact information and other personal data including but not limited to the data you share with us during your communication with the Company, are processed for the purposes of following up your questions and answers regarding our products/services, meeting your requests regarding our products/services, sending commercial messages to you regarding products and services, developing the Website, sending important updates regarding changes in the website and its conditions, protecting your or third parties' rights, safety, property and operations, and for our Company to exercise its right of defense when necessary, or responding to requests or communication issues from official authorities. 


3. Your Processed Personal Data

Name, last name, information about your computer including, IP address, geographic location, browser type, and version, and operating system; information about your visit and use of the website, including reference source, duration of visit, page views and site navigation, any communication content you send via e-mail; all other personal information you send us and your phone number are processed by the Company.


4. The Parties to which Your Personal Data is Transferred and the Purpose of the Transfer

Your personal data can be transferred only to the extent they are relevant, in line with the purposes specified in the section titled "Purposes of Processing of Your Personal Data" of this Privacy Notice, by taking necessary technical measures within the scope of Articles 8 and 9 of the Law, to (i) the third parties from which support is received in fields such as retention, archiving, hosting (server, hosting, program, cloud computing) in order to carry out information security processes, (ii) the customer contact center from which we receive service in order to provide communication management on a project basis, to our suppliers; (iii) the consultancy companies that we receive support in finance, law and similar fields in order to carry out activities in accordance with the legislation, and (iv) the authorized institutions and organizations to fulfill legal or regulatory obligations or requests.


5. What Are Your Rights as a Data Subject?

Data subject pursuant to Article 11 of the PDPL, have the rights; 

 • to find out whether personal data is being processed or not, 
 • to request information if personal data are processed,
 • to find out the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with the intended purpose,
 • to know the third parties to which personal data is transferred in the country or abroad,
 • to request the rectification of the incomplete or inaccurate data and to request notification of the operations carried out within this scope to the third parties to which the personal data has been transferred,  
 • to request the erasure or destruction of personal data in the event that the reasons requiring its processing cease to exist despite the fact that it has been processed in accordance with the provisions of the PDPL and other relevant provisions, and to request that the transaction carried out within this scope be notified to the third parties to which the personal data has been transferred, 
 • to object to the processing, exclusively by automatic means, of his personal data, which leads to an unfavorable consequence for the data subject,
 • to request compensation for the damage arising from the unlawful processing of the personal data. 

As for the use of cookies, we would like to point out that you always have the right to personalize it by making adjustments from your browser. For detailed information, visit the Propline Cookie Policy.
Pursuant to this article, you can submit your requests regarding your rights to Propline via e-mail at  dataprivacy@propline.com by preparing them in accordance with the Communiqué on Application Procedures and Principles to the Data Controller.
 


İnternet Sitesi Aydınlatma Metni
 (“Aydınlatma Metni”)

Propline Teknoloji Yatırımlar Anonim Şirketi (“Propline” veya “Şirket”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan Propline internet sitesi (“Site”) tarafından Site kullanıcıları ve ziyaretçilerinin (“Veri Sahibi”) ziyaretleri esnasında ve çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. 

İşbu metinde Site’de yer alan iletişim sekmesi aracılığıyla Propline ile iletişime geçmeniz halinde edindiğimiz kişisel verilerinizi ve çerezleri hangi amaçlarla kullandığımızı ve toplamakta olduğumuz çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklıyor olacağız. 

Propline olarak Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümleri dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız; bu hususta güncel bilgilere Propline Çerez Politikası üzerinden erişebilirsiniz.  

 

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz, KVKK madde 5/2 çerçevesinde Şirketimiz’in meşru menfaatlerini yerine getirmesi ile veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ve elektronik ticari iletişim kurulabilmesi için onayınızla, Site’de yer alan e-posta adresi üzerinden tarafımıza ileteceğiniz e-posta ile veya çağrı merkezlerimiz/satış temsilcilerimiz ile yapacağınız sesli/ görüntülü görüşmeler esnasında ve Site’yi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla otomatik yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır.

 

2. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları 

İşleneceği öngörülen başta kimlik ve iletişim bilgileriniz ve bununla sınırlı olmamakla birlikte sizin paylaşımınıza bağlı olarak işleyeceğimiz kişisel verileriniz, Site ziyareti, e-posta aracılığıyla bize ulaştırdığınız bilgileriniz ile ürünlerimize/hizmetlerimize yönelik soru ve cevaplarınızın takibi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması, ürün/hizmetlerimize ilişkin taleplerinizin karşılanması, ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınıza ticari ileti gönderilebilmesi, Site’nin geliştirilmesi, Site ve koşullarındaki değişiklikler ile ilgili önemli güncellemelerin tarafınıza gönderilmesi, sizin ya da üçüncü kişilerin haklarının, güvenliklerinin, mülkiyetlerinin ve operasyonlarının korunması ve gerekli olduğu durumda Şirketimiz’in savunma hakkını kullanabilmesi veya resmi makamların taleplerine ya da iletişim konularına cevap verilmesi amacıyla işlenebilecektir. 


3. İşlenen Kişisel Verileriniz

İsim, soy isim, IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı türü ve versiyonu ile işletim sistemi dahil bilgisayarınız hakkında bilgiler; referans kaynak, ziyaret süresi, sayfa görüntülemeleri ve sitede gezinme yolları dahil siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili bilgiler e-posta yoluyla gönderdiğiniz her türlü iletişim içerikleri; bize gönderdiğiniz diğer tüm kişisel bilgileriniz ve telefon numaranız işlenecektir.


4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç veya amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen aktarım şartları çerçevesinde (i) Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı sunucuları yurtdışında bulunan üçüncü kişilere, (ii) iş özelinde iletişim yönetiminin sağlanması amacıyla hizmet aldığımız müşteri iletişim merkezi, tedarikçilerimize, (iii) faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına ve (iv) yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

5. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, 

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

  haklarına sahiptir. 

Çerez kullanıma ilişkin olarak ise, her zaman tarayıcınızdan ayarlama yaparak kişiselleştirme hakkınız olduğunu belirtmek isteriz. Detaylı bilgi için Propline Çerez Politikası’nı ziyaret ediniz.
İşbu madde uyarınca haklarınıza ilişkin taleplerinizi Propline’a, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlayarak dataprivacy@propline.com adresinden e-posta yolu ile iletebilirsiniz.
 

We have an offer that will interest you!
Cer Loft Istanbul 3+1
15%OFF

Welcome to the Propline Live Chat Assistant

Call Center Propline Call Center +90 (850) 7629009
Thank you filling
out the form

Your propline consultant will contact you as soon as possible.Keep track of your Phone and Email box.

If you want to register to the system with this information, just click the register button below. Take advantage of the benefits and special deals.

Thank you filling
out the form

Your propline consultant will contact you as soon as possible.Keep track of your Phone and Email box.

If you want to register to the system with this information, just click the register button below. Take advantage of the benefits and special deals.

Thank you filling
out the form

Your propline consultant will contact you as soon as possible. Keep track of your Phone and Email box.

If you want to register to the system with this information, just click the register button below. Take advantage of the benefits and special deals.

Thank you for filling out the form

Your propline consultant will contact you as soon as possible.
Keep track of your Phone and Email box.

You are not authorized for this,
please contact the customer
representative!
Thank you for filling out the form

Your propline consultant will contact you as soon as possible. Please keep track of your phone and email box.

Thank you!

Your propline consultant will contact you as soon as possible.
Please keep track of your phone and email box.

Ops!

Unfortunately, your payment did not go through. Please go to the our My Balance page so that you can pay quickly.

Thank you for filling out the form

Your propline consultant will contact you as soon as possible.
Keep track of your Phone and Email box.